Визуална комуникация

 ANDARI photography and communications - Услуги - Визуална комуникация Снимка - 1

<English text below>

Център за образна култура “ArtExtreme”

"Фактът, че светът става картина на всичко, е това, което отличава същността на модерната епоха." - Мартин Хайдегер

Центърът за образна култура “ArtExtreme” предоставя силна общност, която дава възможност за споделяне на предизвикателствата и подпомага художествения процес при намиране на добри решения. Той създава широк спектър от занимания и извънучебни практики, включително лекции, практически занимания, конференции, филмови поредици, изложби и др. За духовния живот на центъра допринасят много обществени разговори, които обогатяват и подпомагат неговата работа. Създатели на Центърa са АНДАРИ – Анатолий Радев и Дария Василева – изследователи на образа и вътрешните преживявания в пространствени среди.

Чрез създаване на различни панели от програми за развитие на добри художествени и бизнес практики, съвместно с гост-лектори и използване на цифрови технологии, Центърът има за цел да насърчи развитие на художествените заложби и личностните умения и да развива многостранно сътрудничеството с академични институции, арт центрове, обществени и бизнес организации във Варна, страната и извън нея.

Школа за образно изкуство "ArtExtreme Concept"

Школата "ArtExtreme Concept" е част от Центъра за образна култура. Предлага обучение по нов, многожанров начин, който е синтез на среда, творчество и умения, съчетани с нови технологии и подпомага изразяването с образни средства. Авторите са подготвяни за участие в национални и международни проекти за съвременно изкуство. Техните практически умения са подкрепени със свидетелство и участие в изложби на школата и Центъра за образна култура “ArtExtreme”.

"ArtExtreme Concept" е за всеки, който иска СВОЯТА СОБСТВЕНА СВОБОДА, желае да изрази своята същност – не като следва отъпкани пътеки и общи предписания, а като в свободното създаващо действие постигне добрите неща, за които копнее. 

В програмата на Школата са предвидени занятия за развиване на художествени умения. Те се осъществяват чрез поредица от теоретични и практически занимания за усвояване на добри практики и медийна комуникация, осигурени от Центъра за образна култура “ArtExtreme" и Школата за образно изкуство “ArtExtreme Concept”, заедно с гост-лектори – художници, куратори и теоретици от съвременната българска и международна художествена сцена, както и в партньорство с арт и бизнес организации.

Целта е

Да се надградят уменията в съвременното изкуство за ориентиране и приспособяване към творческите индустрии и развиване на успешна артистична кариера.
Да се изгради култура на образни възприятия.
Да се надгради и развие опитност и компетенции за художествения процес - от идеята до изпълнението.
Да се подобри общуването и медийното въздействие на художниците, които имат интерес и умения в областта на съвременното изкуство (художници, работещи с образни изкуства, фотографията, видео и медия арт, дизайн и други).

Програма

Обучението в школата се провежда в малки групи веднъж месечно целодневно в събота и/или неделя. Състои се от: Ниво 1 – основно и Ниво 2 – за участници, преминали обучение в Ниво 1 или притежаващи добри познания и технически умения по работа с образни средства.

Обучението включва

Лекции и приложни задачи
Консултации с лекторите
Комплект лекционни материали 
Безплатно портфолио ревю в следващо поредно обучение - за участник, записал предходното
Ползване на видео архив от лекциите

Възможности за развитие

Възможност за участие в изложба на школата “ArtExtreme Concept” – след представяне на художествено портфолио и авторска защита на работата по темите, поставени от лекторите на школата.
Представяне на портфолио пред куратори на съвременно изкуство.
Предвидени са възможности и за изнесено обучение в други градове в страната.

Записване за участие

Записването се извършва след заплащане на такса участие. За записване на Ниво 2 се изисква и преглед на портфолио.

ArtExtreme занимания

Всички занимания, провеждащи се в центъра и школата, са новаторство. Обединява ги обща специална методика, изработена от АНДАРИ за развитие на образно виждане, възприемане и споделяне чрез създаване на нови художествени форми.

ArtExtreme Прожектор

“ArtExtreme Прожектор” е мощно средство за постигане на пълно вътрешно самоопределяне в хармония със своята същност, отличителна черта на Центъра за образна култура “ArtExtreme”.

Представлява художествено-образно занимание и методика на АНДАРИ. Насочено е към приобщаване на широка публика от различни социални групи. Началото е дадено през април 2013 г. по време на Международния франкофонски ученически театрален фестивал във Варна.

Целта на “ArtExtreme Прожектор” е да предизвика щастливо вътрешно преживяване и нагласа за действие и споделяне чрез самоопределяне. Това се случва като авторите по забавен начин отправят участниците в „пътешествие“. Участието предизвиква вътрешна промяна към щастие, устрем и желание за нови действия. Крайният резултат е осмисляне на собствената свобода и щастие, свободно вътрешно състояние на изразяване и споделяне. Всичко това се запазва и продължава да съществува като истински образен документ на всеки участник.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ArtExtreme® е запазена марка на АНДАРИ – Анатолий Радев и Дария Василева. Заниманията на Центъра за образна култура “ArtExtreme” са авторска методика на АНДАРИ. Всички права запазени.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Center for Visual Culture "ArtExtreme"

"The fact that the world becomes picture at all is what distinguishes the essence of the modern age." Martin Heidegger, "The Age of the World Picture"

Center for Visual Culture “ArtExtreme” provide strong creative community that promotes tolerance, allows for sharing the challenges and support the creative process in finding the best practices and solutions. Toy creates a wide range of non-formal education and practice in extracurricular events, including lectures, practical activities, conferences, film series, exhibitions and more. The spiritual life of the center contribute to many public and informal discussions that enrich and support its work. 

By creating various panels of programs for developing good creative and business practices together with guest speakers and use of digital technologies, the Centre aims to: 

- To encourage the development of creative talents, skills, and personal development.
- To collaborate with academic institutions, art centers, public and business organizations in Varna region, the country and beyond.
- To participate in clusters and cooperation networks worldwide.

School for visual arts "ArtExtreme Concept" 

The School “ArtExtreme Concept" is part of the Center for Visual Culture “ArtExtreme”. It provides training in new interdisciplinary manner which is synthesis of environment, creativity and skills coupled with new technology. It is an educational platform for visual creative expression. The authors are prepared to participate in national and international projects on contemporary art. Their practical skills are supported by a certificate and participation in “ArtExtreme Concept” school exhibitions.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ArtExtreme® is a trademark of ANDARI - Anatoliy Radev and Daria Vasileva. All rights reserved. www.andaribg.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Изтегли