Визуална комуникация

 ANDARI photography and communications - Услуги - Визуална комуникация Снимка - 1  ANDARI photography and communications - Услуги - Визуална комуникация Снимка - 2

<for english scroll down>

ИЗЛОЖБА "ИЗВЪН КОНТЕКСТА"

19.09.2013 – 19.10.2013

Изложбена зала, Мол Варна

Куратор Ивайло Стоянов, Организатори АНДАРИ

 

Школата "ArtExtreme Concept" на АНДАРИ за първи път представи концептуално визуално изкуство "ИЗВЪН КОНТЕКСТА", създадено във Варна. Заедно с гостите и посетителите, „извън контекста“ бяха авторите от школа “ArtExtreme Concept” Десислава Николова, Първолета Маринова, Христо Гюров, Цвета Убчева и Цветалина Байкушева. По време на изложбата всяка събота в изложбеното пространство се провеждаха творчески занимания.

С любезното съдействие на Надежда Джакова, изкуствовед и главен уредник на "Софийски Арсенал - Музей за Съвременно Изкуство".

Партньори: PepsiМол Варнарекламна агенция ВаКомцифрова печатница и рекламна агенция ОЛЕ Принт и Градското Списание.

 Изтегли каталога на изложбата в PDF от тук

 

ИЗВЪН КОНТЕКСТА

"Изкуството, като акт на индивида, в съвременния свят е превърнато в основа за тълкуване и разбиране на всичко, което съществува. Изложбата ИЗВЪН КОНТЕКСТА е метод за изследване същността на нещата. Извадени от тяхната среда и отнесени към вътрешния свят на твореца, те разкриват своето съдържание в определена форма. За визуалното представяне на идеята е използвана медията фотография. Творбите от изложбата са създадени от авторите по време на тяхното обучение в школата за концептуално изкуство ArtExtreme Concept през 2013 година." - АНДАРИ - Анатолий Радев и Дария Василева, организатори 

"Винаги съм мислил, че възможността да се занимаваш с изкуство е част от личната свобода. От самото начало на обучението в школата за концептуално визуално изкуство ArtExtreme Concept във Варна наблегнахме върху свободата на мислене и изразяване. С авторите работихме по теми, които те тълкуваха по свой начин и показаха извън контекста – МОЖЕ И ТАКА." - Ивайло Стоянов, лектор и куратор 


ПРОГРАМА 

19 септември, 19:00, Откриване „ИЗВЪН КОНТЕКСТА“ - Може и така

21 септември, 18:00, “ArtExtreme Concept” фенове свирят акустични импровизации - По-добре да не говорим

28 септември, 18:00, Авторите на „ИЗВЪН КОНТЕКСТА“ разказват за своите извори на вдъхновение - Всеки е поканен  

05 октомври, 18:00, Творческо занимание за самоопределяне и пътешествие с “ArtExtreme Прожектор” - То те чака

12 октомври, 18:00, Лектори на “ArtExtreme Concept” представят съвременни възможности за обучение и развитие на твореца в школата през 2013 – 2014 г. - Това е

19 октомври, 18:00, Беседа за личната свобода и нейното изразяване във визуални форми. Закриване “ИЗВЪН КОНТЕКСТА” - Дотук всичко е добре


БЛАГОДАРНОСТИ

Желаем да благодарим на всички наши приятели за цялостната морална и практическа подкрепа, с която ни насърчаваха и съдействаха за утвърждаване на "ArtExtreme Concept". Поставихме началото през февруари 2013 г. в град Варна. Работихме и създадохме школа за концептуално визуално изкуство, която е място и творческа среда за изразяване на личната свобода във визуални форми. Заедно с лекторите Ивайло СтояновИва Василева, Снежана Карагьозова, превърнахме абстрактните понятия в конкретни визии. Изложбата ИЗВЪН КОНТЕКСТА е резултат от старанието на участниците в обучението, за което им благодарим.

Изказваме признателност за пълната подкрепа и разбиране на нашия домакин Мол Варна в лицето на Антония Ангелова - Мениджър комуникации. Благодарим на Веселин Пенчев за приноса му към създаване на подходяща работна атмосфера и разгръщането на пълния ни творчески потенциал.Благодарим на цифрова печатница и рекламна агенция ОЛЕ Принт и Градското Списание, които подпомогнаха обучителния процес с професионалната си работа. Благодарим за пълната отдаденост и съпричастност на Ивайло Стоянов – куратор на изложбата. Благодарим на Надежда Джакова - главен уредник, Софийски Арсенал - Музей за съвременно изкуство за нейната подкрепа като изкуствовед. Благодарим на Георги Георгиев и неговия екип от ATERA Print & Gallery за новото, по-богато и впечатляващо измерение на творбите от изложбата, тяхната перфектна защита и цветова брилянтност.


- - - - - - - - - - - - - - - - -  

OUT OF CONTEXT 

conceptual art

 

Art, as an individual’s act, in the contemporary world is converted into a foundation for interpretation and comprehension of everything that exists. The OUT OF CONTEXT exhibition is a method for exploration of the essence of things. Taken out of their environment and related to the inner world of the creator, they reveal their substance in a specific form. The photography, as media, is used in order to visually present the idea.  

The works of this exhibition are created by the authors during their training at the conceptual art school ArtExtreme Concept in 2013.

ANDARI – Anatoliy Radev and Daria Vasileva - organizers 

  

I have always thought that the opportunity to be involved in an art activity is a part of the personal freedom. We emphasised on the freedom of thinking and expression from the very beginning of the classes at the conceptual art school ArtExtreme Concept, Varna. Together with the authors we worked on various topics, which they interpreted in their own way - YOU CAN DO IT THIS WAY TOO. 

Ivaylo Stoyanov, curator  


Acknowledgements from ANDARI

We would like to thank all our friends for the continuous moral and actual support, which encouraged and assisted us to win recognition as ArtExtreme Concept. The foundations were laid February 2013 in Varna. We worked and created a school for conceptual visual arts, which acts as an art medium to express personal freedom in visual form.

Together with the lecturers Ivaylo Stoyanov, Iva Vasileva and Snezhana Karagyozova we converted the abstract terminology into specifics. The OUT OF CONTEXT exhibition is a result of the efforts of the participants in the training and we also like to thank them.

We express our gratitude for the thorough support and understanding of our host Mall Varna, and especially to Antonia Angelova – their Communications Manager.

We would like to thank Veselin Penchev for his contribution for creation of a suitable creative atmosphere and unfoldment of our art potential.

We express our gratitude to digital printing house and advertising agency OLE Print and the Urban magazine, which assisted in the training process, for their professionalism.

We thank the curator – Ivaylo Stoyanov – for his dedication and commitment.

We thank Nadezhda Dzhakova – main curator of Sofia Arsenal, Museum for Contemporary art – for her assistance as an art expert.

We thank Georgi Georgiev and his team at ATERA Print & Gallery for the newer, richer and more impressive dimensions of the works, participating in the exhibition, their perfect protection and colour brilliance. 

Изтегли