Визуална комуникация

 ANDARI photography and communications - Услуги - Визуална комуникация Снимка - 1

English text below

ArtExtreme СТРАЖА

многожанрова изложба на АНДАРИ
под патронажа на президента на Република България г-н Румен Радев 
13 юли - 31 август 2018 
Културно-развлекателен комплекс Морско казино - Варна
откриване 13 юли, 18:00 

Събитието във Фейсбук


„ArtExtreme СТРАЖА“ е пето издание на многожанровата изложба „ArtExtreme“ – изкуство на предела в образ на вътрешни преживявания в пространствени среди. Изследва и показва образа на „СТРАЖА“ – свят пазител на същността в пространство, сътворено от божествената азбука Глаголица. Темата е пресъздадена чрез 16 художествени творби; археометрирана мелодия на името на изложбата и буквите от Глаголицата ведно с български ритми; видео филми с преживявания, вплетени в танцови изпълнения. „ArtExtreme“ модели са световни балетни изпълнители и хореографи от България, Канада, САЩ, Куба, Южна Африка, Швейцария, Украйна и Италия.

Национален етнографски музей участва с накити, отличителен знак в облеклото на „СТРАЖА“, куратор от страна на музея е гл.ас. д-р Андрей Тонев.

Изложбата в цялост съхранява, обогатява и развива представата за големите дела на българския народ – създаването на Глаголицата и собственото културно-историческо богатство. Една съкровищница, която да бъде споделена и отново да обогати фонда на световното културно наследство. 

Музиката на „ArtExtreme СТРАЖА“ е създадена и аранжирана ведно с български ритми от композитора Александър Карагьозов въз основа мелодията на името на изложбата и буквите от Глаголицата – археометрирани от Сдружение „АМАТ“ – инж. Таньо Танев, гл. ас. Ангел Манев, Венера Иванова.

За стила на облеклото на „СТРАЖА“ и в създаването на целия художествен образ са използвани различни части българска носия, собственост на Йордан Иванов, Руска Станчева от с. Аврен, област Варна и на Етнографски музей-Варна, заедно с накити и оръдия на труда; бижута от стъкло на Диана Раданова; дрехи и аксесоари от плъстена вълна на Силвия Стоянова. Гримът на „ArtExtreme“ моделите е дело на Джо Краудър. Национален етнографски музей участва в изложбата с избрана част от колекция „Накити“: коланна украса, пафти, гривни и пръстени, отличителен знак в облеклото на „СТРАЖА“. Куратор гл. ас. д-р Андрей Тонев, ИЕФЕМ-БАН.

АНДАРИ – Анатолий Радев и Дария Василева са автори и куратори на изложбата. Изследователи на образа и вътрешните преживявания в пространствени среди. Културни оператори и куратори на образно изкуство. Създатели на Център за образна култура „ArtExtreme“, едноименна изложба и школа за образно изкуство „ArtExtreme Concept“. Основатели на секция към СЖБ „Подкрепа“ и Международната федерация на журналистите в Брюксел. Членове на МАБИК /Международна Академия по Българознание, Иновации и Култура/ и на Сдружение Обединени Бизнес Клубове. Създатели и организатори на „БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ“.

Партньори на изложбата са ИЕФЕМ-БАН, Морско казино – Варна, Етнографски музей Варна, Сдружение АМАТ, Historicalroutes.Bg, Студио Пет Пръста, Irni Felt and Art studio, DianaGlass, Лз Яхтинг 1991, КТ Подкрепа, Печатница Хеликс Прес, Топ Принт, 22 Frames Film Corporation, Heaven Events. Медийни партньори са БНТ, OffNews.Bg, Peika.bg, Ти си Варна. 

 

ПРОГРАМА

 

13 юли  18:00  Откриване на изложбата

Арт-галерия, Морско казино - Варна


03 август  19:00  "АртЕкстремни разговори" с АНДАРИ и екипа на изложбата

Арт-галерия, Морско казино - Варна

 

04 август  10:00  Работилница „Азбука Глаголица“ с АНДАРИ, арх. Александра Бабунска и Сдружение "АМАТ"

Арт-галерия, Морско казино - Варна

 

05 август  10:00  "Образ Български" - най-доброто от "БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ“ 2018

Морско казино - Варна

Oт 2014 г. се провеждат от АНДАРИ през месец май в София с домакинството на Национален етнографски музей, Национален природонаучен музей и КТ Подкрепа. Участват широка група изследователи – историци, богослови, етнолози, фолклористи, архитекти, урбанисти, инженери, физици, които представят резултати от нови проучвания и научни доказателства за историята на българите, които са отпечатани в сборник.

 

25 август  10:00  Пешеходна обиколка „ArtExtreme СТРАЖА“ с АНДАРИ и Здравко Петров, historicalroutes.bg

Сборно място: Градския часовник на Варна

 

- - - - - - - - - - - - - - 

 

“ArtExtreme GUARD”
Multi-genre exhibition by ANDARI – Anatoliy Radev and Daria Vasileva
15-30 May 2018
National ethnographic museum, Sofia
Official opening: 15 May, 6 p.m.
Under the patronage of the President of the Republic of Bulgaria Rumen Radev
“ArtExtreme GUARD” is the fifth issue of the multi-genre exhibition “ArtExtreme” that explores the images of internal experiences in different spatial environments. It explores and presents the image of the “GUARD” – a holy keeper of the essence in the space, created by the means of the divine Bulgarian Glagolitic alphabet. The main theme of the exhibition is interpreted in several genres through 16 works of art; archaeometric melody and music based on the letters of the divine Glagolitic alphabet together with Bulgarian rhythms; short video films showing dance interpretations of the exhibition`s models. ArtExtreme models of the exhibition artworks are famous all over the world ballet dancers and choreographers from Bulgaria, Canada, the USA, Cuba, South Africa, Switzerland, Ukraine and Italy. 
National ethnographic museum participates with a selected part of collection “Adornments”, all of them distinguishing marks of the “GUARD’S” clothing, curator Dr. Andrey Tones, IEFSEM-BAS.
The music of „ArtExtreme GUARD“ is made by the composer Alexander Karagiozov, based on the archaeometric melody of the exhibition`s name and the Glagolitic letters, archaeometrated by AMAT Association, arranged with Bulgarian rhythms.
For the “GUARD’S” style and clothing and creating the whole image are used different parts of the Bulgarian traditional folklore costume, some of them owned by Yordan Ivanov and Ruska Stancheva from the village of Avren, Varna region, other provided by the Ethnographical Museum in Varna together with adornments and tools of labor; jewelry made of glass by Diana Radanova and clothes and accessories made of felted wool by Silviya Stoyanova. The makeup of the “ArtExtreme” models is done by Jo Crowder.
The multi-genre exhibition “ArtExtreme GUARD” keeps and defends the essence and the central space. Its aim is to preserve, enrich and develop the idea of the great achievements of Bulgarian people in the creation of the Glagolitic alphabet and also the rich cultural and historical heritage of Bulgaria as a whole. 
ANDARI – Anatoliy Radev and Daria Vasileva are authors and curators of the exhibition. They are visual researchers of inner experiences in spatial environments. Cultural operators and curators of visual art. Creators of Center for visual culture “ArtExtreme”, eponymous exhibition and School of visual art “ArtExtreme Concept”. Founders of the section for photojournalists, video operators and freelance journalists of the Union of Journalists in Bulgaria “Podkrepa” – member of the International Federation of Journalists in Brussels. Members of the MABIK (International Academy of Bulgarian Studies, Innovation and Culture) and the United Business Clubs Association. Founders and organisers of “BULGARIAN HISTORICAL READINGS”.
PROGRAM OF THE EXHIBITION
15 May  18:00  
EXHIBITION OPENING
National Ethnographic Museum /Sofia, Knyaz Alexander I, №1 square/
18 May  10:00  
ARTEXTREME TALKS WITH ANDARI
National Ethnographic Museum /Sofia, Knyaz Alexander I, №1 square/
20 May  10:00  
BULGARIAN HISTORICAL READINGS ”THE BULGARIAN IMAGE”
Podkrepa CL /Sofia, 2 Angel Kantchev Str., Garibaldi square/
26 May  11:00  
“ARTEXTREME GUARD” SIGHTSEEING TOUR ON FOOT with ANDARI and Zdravko Petrov, historicalroutes.bg
Meeting point: the subway, San Stefano Str., Orlov most  
27 May  11:00  
WORKSHOP “THE GLAGOLITIC ALPHABET” with ANDARI and arch. Aleksandra Babunska
National Ethnographic Museum /Sofia, Knyaz Alexander I, №1 square/

ArtExtreme GUARD

Multi-genre exhibition by ANDARI

Under the patronage of the President of the Republic of Bulgaria Rumen Radev

13 July - 31 August 2018

Sea casino Varna, Art Gallery

Official opening: 13 July, 6 p.m.

Facebook event


“ArtExtreme GUARD” is the fifth issue of the multi-genre exhibition “ArtExtreme” that explores the images of internal experiences in different spatial environments. It explores and presents the image of the “GUARD” – a holy keeper of the essence in the space, created by the means of the divine Bulgarian Glagolitic alphabet. The main theme of the exhibition is interpreted in several genres through 16 works of art; archaeometric melody and music based on the letters of the divine Glagolitic alphabet together with Bulgarian rhythms; short video films showing dance interpretations of the exhibition`s models. ArtExtreme models of the exhibition artworks are famous all over the world ballet dancers and choreographers from Bulgaria, Canada, the USA, Cuba, South Africa, Switzerland, Ukraine and Italy. 

National ethnographic museum participates with a selected part of collection “Adornments”, all of them distinguishing marks of the “GUARD’S” clothing, curator Dr. Andrey Tones, IEFSEM-BAS.

The music of „ArtExtreme GUARD“ is made by the composer Alexander Karagiozov, based on the archaeometric melody of the exhibition`s name and the Glagolitic letters, archaeometrated by AMAT Association, arranged with Bulgarian rhythms.

For the “GUARD’S” style and clothing and creating the whole image are used different parts of the Bulgarian traditional folklore costume, some of them owned by Yordan Ivanov and Ruska Stancheva from the village of Avren, Varna region, other provided by the Ethnographical Museum in Varna together with adornments and tools of labor; jewelry made of glass by Diana Radanova and clothes and accessories made of felted wool by Silviya Stoyanova. The makeup of the “ArtExtreme” models is done by Jo Crowder.

The multi-genre exhibition “ArtExtreme GUARD” keeps and defends the essence and the central space. Its aim is to preserve, enrich and develop the idea of the great achievements of Bulgarian people in the creation of the Glagolitic alphabet and also the rich cultural and historical heritage of Bulgaria as a whole. 

ANDARI – Anatoliy Radev and Daria Vasileva are authors and curators of the exhibition. They are visual researchers of inner experiences in spatial environments. Cultural operators and curators of visual art. Creators of Center for visual culture “ArtExtreme”, eponymous exhibition and School of visual art “ArtExtreme Concept”. Founders of the section for photojournalists, video operators and freelance journalists of the Union of Journalists in Bulgaria “Podkrepa” – member of the International Federation of Journalists in Brussels. Members of the MABIK (International Academy of Bulgarian Studies, Innovation and Culture) and the United Business Clubs Association. Founders and organisers of “BULGARIAN HISTORICAL READINGS”.

Partners of the exhibition: IEFSEM-BAS, Sea casino – Varna, Ethnographical museum Varna, AMAT Association, Studio Five Fingers, Irni Felt and Art studio, DianaGlass, Lz Yachting 1991, Podkrepa CL, Helix Press, Top Print, 22 Frames Film Corporation, Historicalroutes.Bg, Heaven Events, Bulgarian National Television, OffNews.Bg, Peika.bg, You are Varna.


PROGRAM OF THE EXHIBITION


13 July  18:00  EXHIBITION OPENING

Art Gallery, Sea Casino VARNA

 

03 August  19:00  "ARTEXTREME TALKS" with ANDARI and the team of the exhibition

Art Gallery, Sea Casino VARNA

 

04 August  10:00  Workshop “THE GLAGOLITIC ALPHABET” with ANDARI, arch. Aleksandra Babunska and AMAT Association

Art Gallery, Sea Casino VARNA


05 August  10:00  ”THE BULGARIAN IMAGE" - the best of "BULGARIAN HISTORICAL READINGS" 2018

Sea Casino VARNA

 

25 August  10:00  “ARTEXTREME GUARD” sightseeing tour on foot with ANDARI and Zdravko Petrov, historicalroutes.bg

Meeting point: Varna city clock

 

Изтегли програмата / Download the exhibition program

Изтегли