Новини

За нови сърцати бъднини с Рождественски Дух и Българска сърцатост !

25.12.2013

 ANDARI photography and communications - Новини - За нови сърцати бъднини с Рождественски Дух и Българска сърцатост ! - Снимка - 1  ANDARI photography and communications - Новини - За нови сърцати бъднини с Рождественски Дух и Българска сърцатост ! - Снимка - 2

 

Болг се роди, Коладе,Болг се роди! 

Българският народ е един от първите, който се консолидира като етнос върху съвременната етническа карта на Европа. 

 КОЛЕДАРИ И КРАЛ БАН

Събрали се се момчета,

Се момчета ергенчета
да си ода у Коледа,
у Коледа, у голема;
па пратили най-малото,
най-малото, най-младото,
най-младото коледарче,
да си праша краля бана,
краля бана, стар коледар:
- Дали можем коледува? -
А он си им говореше:
- Коледувайте, не бойте се,
и у мене да дойдете
я чем вас дар дарити:
имам мома раненица
и нея чем вас дар дати;
имам коня раненица
и него чем вас дати;
ако бъда дарба малко,
и още чем вас дар дати
вас дар дати:сребро, злато.

"Обредната система на всеки народ е съществена съставка на онези елементи от неговата култура, които в най-силна степен съхраняват етническото му самосъзнание и способствуват за неговото историческо развитие и самосъхранение. В обредната култура на народите се разкриват черти и характери, които показват естествения им стремеж към социално творчество и обективната потребност от регулация на обществения живот чрез колективно приети норми и ритуали, в които по своеобразен начин са съчетани моралът и изкуството, обичайното право и естетиката на колективното действие, формите за израз на колективни радост и скръб с възможностите за индивидуална изява на всеки член на дадена човешка общност. В този смисъл всеки обред или група обреди, свързани, в едно смислово цяло като обредно съдържание и обредно действие, се родеят с празника, превръщат се в празник, участвуват в изграждането на празничната система на даден народ. И тъкмо за това, разглеждайки обредите, ние получаваме знание не само за онези митологични, религиозни и други представи, които са занимавали въображението на даден народ и са били в основата на неговото културно творчество, но се домогваме и до разбирания за неговата психология, за някои от измеренията на неговия характер, до неговата етническа индивидуалност."

Българските Обреди  Радост Иванова, Тодор Ив. Живков